IT jazyk pre výrobné spoločnosti. Ako mu porozumieť?

5.4.2016 · Inšpirácie

„Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR…,“ známa pieseň od Ivana Mládka krásne ilustruje, že bez skratiek sa v bežnom živote nezaobídeme. A v oblasti IT to platí dvojnásobne. CAD, MES alebo CAFM?
Zmienené termíny označujú typy softwarových produktov, ktoré zabezpečujú podporu najrôznejších procesov vo výrobných spoločnostiach. Väčšina vznikla pod vplyvom marketingu, čo v niektorých prípadoch vedie k nejednoznačnostiam pri výkladu. Preto prinášame ich prehľad:

APS (Advanced Planning and Scheduling)

Nástroj pre pokročilé plánovanie výroby spravidla nadväzuje na podnikový informačný systém. Jeho hlavnou úlohou je optimalizácia všetkých zdrojov. APS umožňuje automaticky zostavovať rôzne typy výrobných plánov aj výhľadov a vytvárať simulácie rôznych udalostí a zmien.

BI (Business Intelligence)

Software pre podporu finančných analýz primárne poskytuje rozbor a reporting ekonomických dát. Dokáže ale ďaleko viac, často sa využíva napríklad pre analýzy predajcov. Spoločnosti s ním získajú prehľadné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodovanie manažérov.

CAD (Computer Aided Design)

Tento typ systémov firmy využívajú pri navrhovaní produktov. Z princípu teda CAD programy prichádzajú ku slovu pri prvotnej etape výrobného procesu, ktorý zahŕňa vývoj, konštrukciu a technologickú prípravu výroby.

CAFM (Computer Aided Facility Management)

Skratkou označujeme software pre podporu procesov slúžiacich pre správu a údržbu majetku spoločnosti. Kvalitný CAFM by mal poskytovať automatizovanú evidenciu statkov a zodpovedať aktuálnej legislatíve.

CAM (Computer Aided Manufacturing)

Na CAD plynule nadväzuje software pre podporu výroby. Firmy s ním môžu automatizovať všetky procesy súvisiace s touto agendou.

DMS (Dokument Management System)

Udržať poriadok v dokumentoch? V stredných a veľkých firmách sa to nie vždy darí na potrebnej úrovni. DMS je užitočný pomocník, ktorý eviduje všetky dokumenty a riadi ich tok. Všetky zaznamenané dáta zostávajú archivované na jednom mieste.

 

IT-s-QI-II.

 

ERP (Enterprise Resource Planning)

Informačný systém, ktorý poskytuje podporu pre všetky dôležité procesy organizácie. Trendom sú riešenia, ktoré zvládnu zastrešiť všetky firemné agendy. Túto možnosť ale neponúkajú všetky produkty na trhu.

HR (Human Resources)

Nástroje, ktoré vo firme zabezpečujú oblasť personalistiky, obvykle sprehľadňujú výberové konania, umožňujú sledovať vývoj kariéry zamestnancov a v neposlednom rade pomáhajú so zmluvnými vzťahmi vo firme.

MES (Manufacturng Execution Systems)

Tento typ systémov môžeme vnímať ako väzobný mostík. Hlavnou úlohou je efektívne prepojenie medzi informačným systémom a systémami pre automatizáciu výroby.

Jeden software pomôže s plánovaním, druhý s návrhom produktu, tretí zabezpečí výrobu samotnú, ďalší všetky predošlé prepojí. Je skutočne nutné využívať toľko nástrojov? Áno, aj nie. Pri komplexnom riadení firmy je podstatné pokryť všetky agendy. To dokáže zabezpečiť nielen kombinácia softwarov, ale tiež komplexný ERP systém, ktorý zahŕňa vyššie uvedené nástroje. Druhý variant prináša konsolidovaná a prepojené dáta, bonusom je jednotné užívateľské rozhranie. S rozkúskovaným riešením je situácia zložitejšia. Firma si musí zabezpečiť „systémového integrátora“, ktorý sa softwary snaží prepojiť pomocou rôznych väzobných mostíkov. Tým sa zvyšuje riziko duplicitných alebo chybných dát. Navyše údržba systémovej koláže je finančne náročná.