Modul

Majetok

Že vaše firemné zariadenie leží nevyužité v sklade?

Máte prehľad o firemnom majetku?

Ste si istí ohľadom platnej legislatívy súvisiacej s majetkovým hospodárením?

Pre zefektívnenie chodu spoločnosti sú potrebné spoľahlivé informácie o aktuálnom stave firemného majetku a zariadenia. Práve z týchto údajov firmy vyťaží optimálne rozhodnutie pre investície do výrobných alebo iných prostriedkov. Podporí ich Modul Majetok informačného systému QI, ktorý maximálne automatizuje evidenciu majetku, zároveň zodpovedá platnej slovenskej legislatíve.  

Už po štyroch mesiacoch plynulej prevádzky QI sme začali zúročovať investíciu. Tiež sme vykázali značné zlepšenie v hospodárení firmy.

Ing. Vilém Šulc

podpredseda predstavenstva spoločnosti TREVOS


Čo modul dokáže:

 • viesť oddelenú evidenciu krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • pomocou importov preniesť dáta z doterajšieho systému do QI,
 • zabezpečiť inventúry čiarovým kódom (tiež s využitím QI Mobile),
 • evidovať financovanie na kartách majetku – zaznamenať jednotlivé zdroje, ktoré boli na obstaranie poskytnuté, účtovať oddelene ich čerpanie prostredníctvom odpisov,
 • poskytnúť široké možnosti nastavenia zmien (napríklad definícia účtovateľných položiek alebo predkontácie podľa potrieb užívateľa),
 • vykonávať účtovné a daňové odpisy, a to aj podľa medzinárodných štandardov IFRS,
 • zaznamenať podrobné zmeny pre každú kartu majetku (história karty),
 • zadávať hromadné zmeny na kartách, napríklad popisných údajov, základného účtu alebo vyradenia,
 • pracovať so súbormi majetku: evidovať súčasti či zmeniť ich ceny, vykonať rozdelenie súboru,
 • viesť evidenciu majetku v cudzej mene (inej ako účtovnej),
 • vypočítať odpisové plány, a to pre vybrané alebo všetky karty, taktiež pre zadané obdobie či hospodárske strediská,
 • zodpovedá aktuálnej legislatíve vo všetkých aspektoch (napríklad typy daňových odpisov a zatriedenie majetku),
 • ponúknuť široký výber tlačových zostáv ako nad hlavným formulárom dlhodobého/krátkodobého majetku, tak aj nad celou kartou.

Pre koho je Majetok vhodný?

Modul je vhodný pre podnikateľské subjekty aj neziskové organizácie. Ekonómovia a manažéri získajú absolútny prehľad o firemnom majetku – preto bude pre nich z pohľadu nákupov nového vybavenia jednoduchšia tvorba rozpočtu. Účtovníkom pomôžu definovateľné predkontácie, ktoré umožňujú zaúčtovanie zmien v kartách majetku – tieto procesy je možné automatizovať.


V čom vám modul najviac pomôže?

Zabezpečí evidenciu majetku

S komplexným prehľadom o firemnom zariadení a majetku znížite náklady spojené s presunmi zariadenia alebo nadbytočnými nákupmi a odhalíte nevyužité kapacity. Modul eviduje oddelene dlhodobý a krátkodobý majetok vrátane jeho hodnoty. Tiež rozlišuje majetok hmotný a nehmotný. Užívateľ môže využiť bohatú ponuku štandardných tlačových zostáv, ktoré pokrývajú všetky oblasti spojené s evidenciou firemného zariadenia, zároveň je možné vytvárať vlastné formuláre. Všetky procesy je možné v QI vopred nastaviť, to potom dohliadne na ich správnosť.

Podporí vás pri plánovaní stratégií

K ekonomickému správaniu sa spoločnosti prispieva možnosť spracovania výhľadových odpisových plánov podľa požadovaných kritérií: napríklad za vybrané karty, určené obdobie alebo konkrétne hospodárske strediská – plány sa počítajú jak pro účetní, tak daňové odpisy.

Umožňuje odpisovať podľa medzinárodných štandardov IFRS

Odpisovanie dlhodobého majetku daňovými a účtovnými odpismi QI umožňuje nielen v účtovnej mene, ale aj podľa medzinárodných štandardov IFRS. Pokiaľ je vaša spoločnosť členom medzinárodného holdingu (a napríklad podávate výkazy materskej spoločnosti), zásadným spôsobom takto zjednodušíte všetky procesy. Systém naviac umožňuje aj vedenie evidencie majetku v cudzej mene.

Vždy zohľadňuje novely zákona

Všetky výpočty štandardných odpisov a údaje v kartách majetku v QI sú v súlade s aktuálnou slovenskou legislatívou. Zmeny v zákonoch sa sledujú a zohľadňujú do funkčnosti.

Poskytuje prehľad o majetku z rôznych pohľadov

Údaje zaznamenané v kartách majetku môžu mať pre vedúcich pracovníkov zásadný význam. Majetok je možné evidovať podľa dodávateľa, výrobcu, prenajímateľa, nájomcu, zodpovednej osoby, umiestnenia, príslušenstva a mnoho ďalších hľadísk. Vďaka presným záznamom jednoducho spoznáte, v akom stave zariadenie je a koľkokrát na ňom bolo vykonané technické zhodnotenie. Modul tiež umožňuje spracovávať inventarizáciu majetku klasickým spôsobom, teda tlačou zostavy a ručným zaznamenávaním stavu majetku, alebo ju významne zrýchliť pomocou zariadenia, ktoré sníma čiarové kódy. Každá zmena stavu je zaevidovaná v histórii kariet majetku. Všetky akcie sa protokolujú a dá sa ľahko zistiť, kto ich vykonal.

Prináša prehľad o financovaní

Zdroje financovania, ako napríklad dotácie, dary alebo investičné transfery, môžete jednoducho evidovať v QI. Stačí, keď nadefinujete typy financovania, ich vplyv na daňovú cenu majetku a účty, na ktorých prebehne vysporiadanie. Napríklad pri nákupe nového majetku s využitím dotácií tieto informácie zaevidujete do karty – systém potom automaticky rozpočítava účtovateľné položky v pomere tvorby/čerpania jednotlivých zdrojov. Každá karta tiež nesie prehľad o type financovania, a naopak na strane daného zdroja nájdete prehľad o pripojených kartách majetku. Pokiaľ chcete zdroje financovania doplniť dodatočne, je to možné pomocou importu.

Reflektuje zmeny do účtovníctva

Všetky finančné doklady súvisiace s kartami majetku je možné zobraziť vďaka prepojeniu s modulom Financie. Pokiaľ využívate aj modul Účtovníctvo, je možné realizovať jednotlivé aj hromadné zmeny v kartách majetku a následne ich automatizovane prepísať do firemného účtovníctva.


Náhľady modulu

Majte prehľad o hmotnom aj nehmotnom majetku
Sledujte odpisy majetku


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás