Modul

Majetok

Leží Vaše firemné zariadenie nevyužité v sklade?

Máte prehľad o firemnom majetku?

Ste si istí ohľadne platnej legislatívy súvisiacej s majetkovým hospodárením?

Pre zefektívnenie chodu spoločnosti sú potrebné spoľahlivé informácie o aktuálnom stave firemného majetku a zariadenia. Práve z týchto údajov vedenie firmy vyťaží optimálne rozhodnutie pre investície do výrobných alebo iných prostriedkov. Modul Majetok informačného systému QI je určený spoločnostiam, ktoré chcú maximálne automatizovať evidenciu majetku a pracovať so spoľahlivým a zákonom zodpovedajúcim nástrojom.

Už po štyroch mesiacoch plynulej prevádzky QI sme začali zúročovať investíciu. Tiež sme vykázali značné zlepšenie v hospodárení firmy.

Ing. Vilém Šulc

miestopredseda predstavenstva spoločnosti TREVOS


Prečo si modul zakúpiť

  • Umožňuje komplexné spracovanie evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku. Vďaka prehľadu ušetríte čas aj peniaze za presuny zariadenia alebo nadbytočné nákupy.
  • Účtuje podľa slovenských aj medzinárodných štandardov.
  • Podporuje všetky typy daňového aj účtovného odpisovania – s odpisovými plánmi ľahšie pripravíte rozpočet.
  • Rešpektuje platnú legislatívu – správa majetku bude vždy v súlade so zákonmi.
  • Zavedie vo Vašej firme poriadok, pretože urýchli aj spresní inventúru a uľahčí administratívu majetku.
  • Je možné naviazať ho na ďalšie moduly, napríklad na Financie a Účtovníctvo.

Pre koho je Majetok vhodný?

Modul je vhodný ako pre podnikateľské subjekty, tak aj pre neziskové organizácie. Ekonómovia a manažéri získajú absolútny prehľad o firemnom majetku – preto bude pre nich jednoduchšia tvorba rozpočtu, ako aj plánovanie najrôznejších kapacít. Účtovníkom pomôžu definovateľné predkontácie, ktoré umožňujú zaúčtovanie zmien v kartách majetku – tieto procesy možno automatizovať.


Ako Majetok pomáha?

Zabezpečí evidenciu majetku

S komplexným prehľadom o firemnom zariadení a majetku znížite náklady spojené s presunmi zariadenia alebo nadbytočnými nákupmi a odhalíte nevyužité kapacity. Modul oddelene eviduje dlhodobý a krátkodobý majetok vrátane jeho hodnoty. Tiež rozlišuje majetok hmotný a nehmotný. Užívateľ môže využiť bohatú ponuku štandardných tlačových zostáv, ktoré pokrývajú všetky oblasti spojené s evidenciou firemného zariadenia, zároveň je možné vytvárať vlastné formuláre. Všetky procesy je možné v QI vopred nastaviť, to potom dohliadne na ich správnosť.

Umožňuje pracovať s rôznymi menami

Firemné zariadenie je možné spravovať presne podľa Vašich potrieb, QI sa prispôsobí všetkým požiadavkám. Modul obsahuje funkcie pre prehľad o krátkodobom aj dlhodobom majetku v inej ako účtovnej mene a umožňuje vykonávať odpisy dlhodobého majetku v ľubovoľnej cudzej mene. Súbežne s evidenciou majetku podľa národných štandardov možno viesť evidenciu podľa medzinárodných účtovných štandardov (napríklad IFRS) a zjednodušiť tým spracovanie podkladov pre výkazy.

Pomáha pri plánovaní stratégií

Odpisy majetku patria k bežným firemným činnostiam, preto QI poskytuje nástroj, s ktorým efektívne naplánujete odpisovanie a zahrniete ho aj do budúcich stratégií. V systéme jasne vidíte, kedy je potrebné majetok odpísať a kedy obnoviť – preto sa môžu odpisové plány použiť ako podklad pre rozpočet a možno ich zohľadniť v budúcom cash flow. K ekonomickému správaniu sa spoločnosti prispieva možnosť spracovania výhľadových odpisových plánov, ktoré vytvoríte za ľubovoľné obdobie alebo jednotlivé hospodárske strediská.

Vždy zohľadňuje novely zákona

Všetky výpočty štandardných odpisov a údaje v kartách majetku v QI sú v súlade s aktuálnou legislatívou. Modul Majetok ovplyvňuje napríklad zákon o dani z príjmov, účtovníctvo, dani z pridanej hodnoty alebo oceňovanie majetku. Softvér zároveň umožňuje vytvoriť také definície zmien kariet majetku a ich účtovanie, o ktorých súčasná legislatíva neuvažuje, ale časom sa môžu objaviť. Modul sa tiež môže prispôsobiť vlastnej vnútropodnikovej smernici pre evidenciu majetku.

Poskytuje prehľad o majetku z rôznych pohľadov

Údaje zaznamenané v kartách majetku môžu mať pre vedúcich pracovníkov zásadný význam. Majetok je možné evidovať podľa dodávateľa, výrobcu, prenajímateľa, nájomcu, zodpovednej osoby, umiestnenia, príslušenstva a mnoho ďalších hľadísk. Vďaka presným záznamom ľahko spoznáte, v akom stave majetok je, kedy naposledy a koľkokrát bol servisovaný či opravovaný. Modul umožňuje spracovávať inventarizáciu majetku klasickým spôsobom, teda tlačou zostavy a ručným zaznamenávaním stavu majetku, alebo ju významne urýchliť pomocou zariadenia, ktoré sníma čiarové kódy. Každá zmena stavu je zapísaná v histórii kariet majetku. Prínosom je, že všetky akcie sa protokolujú a dá sa ľahko zistiť, kto ich vykonal.

Reflektuje zmeny do účtovníctva

Všetky finančné doklady súvisiace s kartami majetku je možné zobraziť vďaka prepojeniu s modulom Financie. Pokiaľ využívate aj modul Účtovníctvo, možno realizovať jednotlivé aj hromadné zmeny v kartách majetku a následne ich automatizovane prepísať do firemného účtovníctva.


Náhľady modulu

Majte prehľad o hmotnom aj nehmotnom majetku
Sledujte odpisy majetku


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás