Modul

TPV a kalkulácie

Poznáte presné nákladové aj predajné ceny produktov?

Máte prehľad o zmenách na výrobkoch?

Chcete sa prispôsobiť požiadavkám každého zákazníka?

Predvýrobná etapa je pilierom celej produkcie. Práve v tejto fáze je možné zásadne ovplyvniť náklady. Informačný systém QI obsahuje modul TPV a kalkulácie, ktorý pokryje a efektívne nastaví prípravu pred zahájením výroby. Pomôže vám s tvorbou kusovníkov aj výrobných postupov, zmenovými konaniami a kalkuláciami, navyše nadväzuje na CAD/CAM systémy. Je vhodný pre všetky typy výroby.

V rámci QI využívame nástroje, ktoré podporujú naše obchodné a marketingové aktivity, skladové hospodárstvo, ale zároveň zabezpečujú aj ekonomické a personálne záležitosti. Všetky tieto procesy sme potrebovali naviazať na výrobu, čo QI v každodennej praxi zaisťuje. Navyše je to prvý systém, ktorý zabezpečuje spoľahlivé napojenie na SolidWorks.

Bohumil Cempírek

zakladateľ, konateľ a riaditeľ spoločnosti CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK


Čo modul dokáže:

 • zostaviť presný kusovník produktu s ľubovoľným počtom úrovní polotovarov a materiálov,
 • zabezpečiť napojenie na konštrukčné CAD/CAM systémy s možnosťou importov kusovníkov,
 • definovať presný proces výroby (technologický postup), podľa ktorého je možné produkt vyrábať na jednotlivých úrovniach,
 • vypočítať normatívne časy (prípravný a kusový) pre operácie technologického postupu pomocou špeciálneho kalkulátora, ktorý zohľadňuje široké spektrum parametrov,
 • určiť presnú nákladovú kalkuláciu výrobkov aj jednotlivých polotovarov (následne možno využiť ako podklad pre skladovú alebo predajnú cenu),
 • možnosť nastaviť obchodný konfigurátor pre konkrétny produkt,
 • evidovať zmeny v kusovníku aj postupe vrátane hromadného premietnutia do viacerých výrobkov/polotovarov,
 • s následnou kontrolou povoliť TPV na neschválené výrobky.

Pre koho sú TPV a kalkulácie vhodné?

Technológovia výroby získajú prehľad o všetkých chystaných operáciách pre konkrétne produkty. Odpadne aj počítanie normatívnych časov, ktoré vybaví systém. Konštruktéri pripravia kusovníky a naviažu ich na príslušné technické postupy. QI podáva prehľad o operáciách pre konkrétne pracovisko vrátane aktuálnych zmien na produktoch, vďaka tomu výrobní dispečeri lepšie skoordinujú a skontrolujú svojich podriadených.


V čom vám modul najviac pomôže?

Poznáte kalkulácie nákladových aj predajných cien

V QI môžete evidovať neobmedzené množstvo rôznych výrobkov. Priamo v systéme možno definovať vzhľad produktu, jeho presné zloženie aj jednotlivé operácie (ku každej je k dispozícii zodpovedajúci technologický postup) vrátane prípravného aj kusového času. Vďaka tomu vedenie získa informácie o vyťažení konkrétneho pracoviska. QI tiež eviduje všetky potrebné materiály, vždy je možné vypočítať ich spotrebu. Na to nadväzujú predvýrobné kalkulácie. Zistíte, či produkt dokážete vyrobiť v prijateľnej hodnote a ľahko porovnáte plánované náklady so skutočnými. Nákladové ceny je možné premietať priamo do ponúk. V QI môžete tvoriť vlastné kalkulačné vzorce pre koncovú predajnú cenu.

Zaistí vždy aktuálnu evidenciu normatívov

S QI budete mať k dispozícii aktuálne typové databázy (normatívy) najrôznejších úkonov, môže ísť napríklad o brúsenie, strihanie, zváranie, rezanie, frézovanie alebo ďalšie vami definované operácie. Pokiaľ technológ do systému zadá parametre výrobku, získa informáciu o vyžadovanom čase pre konkrétny úkon. Pri zostavovaní technologického postupu tak ušetrí svoje kapacity.

Zabezpečí tvorbu kusovníkov

QI umožňuje zakladanie a evidenciu kusovníkov. Tie je možné zobrazovať v stromovej štruktúre a zviazať so zodpovedajúcimi technologickými postupmi. Počet úrovní vnorenia je neobmedzený, samozrejmosťou sú jednoduché jednoúrovňové kusovníky aj receptúry. Všetky informácie máte priamo v QI, nemusíte viesť žiadnu ďalšiu databázu. Kusovníky je možné rozpadať do rôznych úrovní, napríklad v automotive od karosérie až po jednotlivé šrauby. Všetko je možné importovať do CAD/CAM systémov.

Prispôsobí sa nárokom zákazníka

Všetky technologické postupy aj kusovníky je možné obmieňať podľa aktuálnej potreby. Zmeny v dokumentácii výrobku sa prepíšu do výrobnej aj technickej dokumentácie a žiadaniek na materiál. Funguje to ale aj z druhej strany: Konfigurátor výrobkov umožňuje upraviť výrobok iba v rámci konkrétnej zákazky bez toho, aby sa zmena prepísala do ďalších kusovníkov, technologických postupov a nadväzujúcej dokumentácie. Takže rešpektuje špecifiká každej zákazníckej požiadavky. Konfigurátor tovaru nachádza uplatnenie najčastejšie v automotive, výrobe bicyklov, nábytku a elektroniky. Cenu zostavy QI automaticky aktualizuje v závislosti na vybraných komponentoch.

Prináša prehľad o všetkých procesoch z jedného formulára

Pokiaľ TPV a kalkuláciu doplníte ďalšími obchodnými a výrobnými modulmi, zautomatizujete všetky procesy od vygenerovania všetkých podkladov pre tvorbu ponuky až po expedíciu. Všetky informácie sú prepojené: pokiaľ si na konkrétnej zákazke chcete overiť výkres, kooperáciu alebo objednávku, dostanete sa ku všetkému rýchlo, a navyše z jedného miesta.


Náhľady modulu

Pripravte celý výrobný proces a plánujte svoje kapacity
Široké možnosti kalkulácie cien


Špecializované funkcie

Kalkulátor časových noriem

Kalkulátor časových noriem využijú výrobné aj montážne spoločnosti naprieč všetkými odbormi. Prínosný je pre veľkosériové, malosériové, ale aj zákazkové produkcie.

Pomôže konkrétne:

 • výrobným technológom so štandardizáciou a spriehľadnením tvorby časových noriem ku konkrétnym operáciám;
 • vďaka koncepčnosti celého systému normovania získavajú neoceniteľný zdroj relevantných výrobných dát aj pracovníci zaoberajúci sa zlepšovaním výrobných procesov;
 • pri cenotvorbe vďaka podrobným informáciám o všetkých vyžadovaných úkonoch vrátane prípravného aj kusového času.

Konfigurátor výrobkov

Hodí sa výrobným a montážnym spoločnostiam, ktoré pomocou obchodnej konfigurácie riešia obsah zákazkovo modifikovateľného tovaru. Funkčnosť je vhodná aj pre konfiguráciu dodávaných služieb, kde tvorí dokumentáciu obsahu výsledného produktu a zostavuje jeho cenu.

Pomôže konkrétne:

 • obchodnému oddeleniu v oblasti ponúk a objednávok;
 • úseku technickej prípravy, kde poskytuje presné podklady pre výrobu;
 • zákazníkom s objednaním produktov podľa ich požiadaviek.

Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás