Modul

Organizácia a riadenie

Je Vaša firma nasmerovaná na stanovené ciele?

Zvládate udržať jej stratégiu?

A dosahujete určené zámery efektívne?

Základným kameňom každého úspechu je plánovanie, podrobná príprava a triezve posudzovanie cieľov. Dôležitá je kvalitná opora, ktorá uľahčuje realizáciu tým, že ustráži podstatné veci a nastaví pevné body – tie sa potom stanú vodítkom pre zamestnancov. Nielen takto Vás podporí modul Organizácia a riadenie informačného systému QI. Vďaka nemu nazeráte na spoločnosť v súvislostiach – modul totiž prechádza celým systémom a prepája všetky firemné procesy.

Riadenie firmy prostredníctvom QI je super. Mám prehľad z pohľadu produkcie, kapacít, budúcich výnosov aj ziskovosti spoločnosti.

Jakub Čech

majiteľ agentúry daren & curtis


Prečo si modul zakúpiť

  • Podporí Vás pri riadení firmy: k dispozícii budete mať aktuálny prehľad o situácii jednotlivých stredísk z rôznych pohľadov.
  • Pomáha s implementáciou know-how do praxe.
  • Sprehľadňuje firemné štruktúry – získate prehľad o zamestnancoch aj ich žiadostiach o voľno.
  • Zamedzí chaosom v pošte a dokumentoch.
  • Dohliada na projekty a plnenie jednotlivých úloh.
  • Prechádza naprieč celým systémom a priamo nadväzuje na ostatné moduly.

Pre koho je Organizácia a riadenia vhodná?

Modul je určený predovšetkým pre vyšší management. Umožňuje udržiavať firemné know-how, plánovať prácu, riadiť porady, zadávať úlohy a sledovať firemné kapacity, projekty aj aktuálny stav rozpočtu.


Ako Organizácia a riadenie pomáha?

Dohliada na chod firmy

S QI môžete riadiť celú spoločnosť. Najprv si určíte konkrétne podnikové jednotky, napríklad divízie, pobočky alebo závody. Následne je pre ne možné definovať vzťahy a sledovať aktuálny vývoj či prehľady v čase – firmu skontrolujete z hľadiska nákladov, výnosov aj vyťaženosti. Všetko je na pár kliknutí. K dispozícii je Organizačný kalendár, ktorý zobrazuje kapacity ľudí aj statkov. Nastavenie je variabilné: vyberiete rôzne časové intervaly aj farby zobrazovaných údajov. Po založení účasti osoby na akcii sa táto skutočnosť automaticky prepíše do kalendára, rovnaká nadväznosť sa týka dovoleniek a iných neprítomností. Podobne funguje aj Plánovacia plachta, ktorá uľahčí organizáciu pracovných aktivít. Zobrazuje totiž jednotlivé akcie umiestnené na časovej osi vrátane osôb, strojov, vozidiel alebo miestností, ktoré sú potrebné na realizáciu danej činnosti. Toto umožňuje pohľad na projekt z rôznych strán a efektívnejšie plánovanie kapacít. Všetky údaje sa prepisujú do chytrých zariadení – máte teda prehľad aj mimo kanceláriu. Zároveň je možná synchronizácia s Google nástrojmi. Modul disponuje funkciou Kniha návštev. Pre zaevidovanie hostí stačia dve kliknutia: prvým recepčný zapíše prichádzajúceho do QI. V systéme je okamžite k dispozícii prehľad o návštevách pohybujúcich sa v areály. Pri odchode stačí použiť opäť jediné tlačidlo. Navyše ešte recepčný vopred vie, kam presne má návštevu poslať. To všetko v súlade s GDPR.

Zaznamenáva firemné know-how

Pre podporu práce s firemným know-how môžete v QI použiť špeciálnu aplikáciu: umožňuje zaznamenávať rôzne popisy aj ďalšie nápady a poskytuje podporu pre ich následné spracovanie. Tiež je možné vytvárať znalostnú databázu s väzbami na súvisiace procesy.

Vedie agendu o pracovníkoch

Modul zahŕňa sadu funkcií, ktoré podporujú hierarchické usporiadanie pracovných miest do riadiacej štruktúry spoločnosti. Tým sa definuje nadriadenosť a podriadenosť jednotlivých pozícií a z naj vyplývajúce vzťahy medzi osobami, ktoré miesta obsadzujú. Všetko je možné graficky zobraziť. Riadiace štruktúry využijete aj v kombinácii s prístupovými právami: vo vybraných formulároch vidí nadriadený prehľad údajov za svojich podriadených, a naopak podriadený pracovník vidí len svoje údaje. Pomocou porovnania požiadaviek na pracovné miesto s charakteristikou osôb nájdete najvhodnejšieho človeka pre obsadenie akéhokoľvek postu. Riadiace štruktúry organizácie využijete aj pri evidencii žiadostí o dovolenku a iné neprítomnosti, modul ich automaticky zašle na posúdenie nadriadenej osobe. Taktiež je možné  žiadosť jednoducho vygenerovať založením neprítomnosti do Organizačného kalendára. V konečnej fáze prechádzajú údaje až do dochádzky a miezd.

Pomáha s evidenciou pošty, SMS a ďalších dokumentov

Aplikácia QI Outlook plugin prepája kontakty, kalendáre a úlohy v QI s Microsoft Outlookom a na tom základe uvedené položky v systéme aktualizuje alebo priraďuje e-maily vrátane príloh k vybraným akciám, osobám, obchodným partnerom, procesom a objednávkam. Všetku komunikáciu môžete takto sústrediť na jedno miesto – vždy nadviažete presne tam, kde ste naposledy skončili. QI si rozumie aj s textovými správami: SMS odoslané a prijaté cez systém možno taktiež pripojiť ku konkrétnym položkám.

Uľahčuje riadenie projektov

QI ponúka veľa možností, ako viesť porady, zadávať prácu a riadiť projekty. Ku každej činnosti si môžete určiť ľubovoľný počet procesov – priamo z nich je možné generovať úlohy, prípadne ich ručne zadávať a sledovať ich priebeh. Prostredníctvom Organizačného kalendára alebo Plánovacej plachty vysledujete vyťaženie zamestnancov a podľa toho ich presuniete medzi projektami. S nástrojom zameraným na pracovné porady vytvoríte zápisy a rozdelíte úlohy, ktoré vyplynuli z rokovaní, alebo podrobne naplánujete program schôdzok. QI vie taktiež vykazovať prácu Vašich ľudí.

Prináša aktuálne reporty

Organizácia a riadenie prechádza kontinuálne celým systémom a prepája všetky firemné procesy. Po napojení na ostatné moduly získate aktuálne informácie o kapacitách skladov, personálnej agende, strojoch alebo stavoch projektov a ich rozpočtov. Pomocou systému môžete riadiť výrobu, expedíciu a predávať produkty prostredníctvom internetového obchodu QI Shop.


Náhľady modulu

Plánujte vo firme rokovania a stretnutia
Schéma riadiacej štruktúry
Majte prehľad o vyťaženosti Vašich zamestnancov

Organizácia a riadenie


Špecializované funkcie

Evidencia služobných ciest, cestovné príkazy a výkazy

Vysielate zamestnancov na služobné cesty? Potom isto viete, že vypĺňanie cestovných príkazov síce nie je dané zákonom, zostáva ale povinnosť zamestnancom vyplatiť náhrady. Nielen s vyúčtovaním tuzemských a zahraničných výjazdov pomôžu tri previazané funkčnosti informačného systému QI, ktoré zabezpečia nadväznosť medzi všetkými potrebnými dokladmi, tým sprehľadní plánovanie, schvaľovanie a evidenciu firemných ciest. Tým získate okamžitý komplexný pohľad na vyúčtovanie a ušetríte čas za zbytočnú administratívu.


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás