Modul

Účtovníctvo

Je pre vás dôležitý aktuálny prehľad o hospodárskych výsledkoch spoločnosti?

Skutočne je vaše účtovníctvo vedené v súlade s platnými právnymi predpismi?

Mávate obavy z daňových kontrol?

Bezchybne, preukázateľne a zrozumiteľne spravované účtovníctvo spoločnostiam poskytuje nadhľad, ktorý je pre ich efektívne fungovanie nepostrádateľný. Preto modul Účtovníctvo informačného systému QI ponúka spracovanie všetkých súvisiacich procesov a postupov. Účtovanie v takto komplexnom systéme naviac prináša nadväznosť na ďalšie firemné agendy – všetky účtovné doklady, ktoré spoločnosť prijme alebo vystaví, sa tak zbiehajú práve v účtárni.

V QI účtujem už od jeho zavedenia vo firme. Nič by som na ňom nemenila.

Věra Vyroubalová

vedúca učtárne spoločnosti A. W.


Čo modul dokáže:

 • prehľadne viesť evidenciu účtovných záznamov za jednotlivé obdobia,
 • definovať účtový rozvrh podľa vlastných potrieb,
 • sledovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
 • automaticky párovať účtovné zápisy v saldokontných knihách,
 • rozpúšťať režijné náklady na jednotlivé účtovné dimenzie (strediská, akcie a podobne) podľa zadaného kľúča,
 • auditovať účtovné záznamy vrátane informácie o čase a osobe, ktorá audit vykonala,
 • vykonať priebežné (napríklad mesačné) a riadne účtovné uzávierky,
 • vytvárať výstupné zostavy z účtovníctva podľa najrôznejších kritérií,
 • uľahčiť orientáciu v dátach a všetko skontrolovať z hľadiska legislatívy,
 • efektívne kontrolovať hospodárenie firmy vďaka podrobnému sledovaniu nákladov a výnosov divízií, stredísk či zákaziek,
 • viesť vnútropodnikové účtovníctvo,
 • porovnávať výsledky viacerých účtovných období (napríklad tohtoročný štvrťrok oproti minuloročnému).

Pre koho je Účtovníctvo vhodné?

Modul je určený pre malé, stredné aj veľké firmy. Štandardné funkcie využije väčšina organizácií, rozšírenú verziu privítajú spoločnosti, ktoré spracovávajú veľké množstvo dokladov. Ďalšou možností je vedenie účtovnej agendy prostredníctvom vzdialeného prístupu, čo privítajú hlavne účtovníčky firmy. Manažéri a vedúci pracovníci ocenia účtovné dáta spracované do prehľadných zostáv, ktoré sú vhodné pre získanie najrôznejších prehľadov či špeciálnych ukazovateľov. Účtovníčkam poskytne podporu pri každodennej praxi a poteší ich intuitívnym ovládaním.


V čom vám modul najviac pomôže?

Podporí ekonomické oddelenie

Už nebudete nervózni z daňových kontrol. Pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, ktorý QI vytvára, zabezpečuje stopercentný poriadok vo všetkých dokumentoch. Systém pomáha s vedením účtovných denníkov – je možné nastaviť na ne  prístupové práva. Pokiaľ teda zamestnávate viac účtovníčok, každá uvidí iba to, čo je nevyhnutné pre jej prácu, pričom vedúci má zabezpečený kompletný náhľad. QI vás tiež podporí pri tvorbe jednotlivých alebo hromadných účtovných položiek aj ich sumarizovaní, rozúčtovaní nákladov a tvorbe preddefinovaných zostáv pre vyčíslenie peňažných tokov za určité obdobie. Záznamy môžete zaúčtovať buď hromadne, alebo jednotlivo. Náklady a výnosy je možné časovo rozlíšiť: potom spadajú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (vďaka  časovému rozlíšeniu pôvodného dokladu a dokladu pre čerpanie dokážete ľahko odsledovať, koľko zdrojov ešte zostáva). QI zariadi aj všetky potrebné tlačové výstupy prostredníctvom širokej palety štandardných aj analytických zostáv a výkazov. Zároveň pomáha znížiť chybovosť v dokladoch – pre nových užívateľov je pripravená nápoveda: pri práci ich sprevádza výrobcom pripravená metodika.

Definuje predkontácie pre rôzne typy dokladov

Pomocou nástroja pre predkontovanie možno ľahko definovať predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy tovaru, skladov, pokladní a podobne. Pretože táto funkcia zjednodušuje účtovanie štandardných dokladov, prispieva k významnej úspore nákladov a času pri tvorbe jednotlivých účtovných zápisov.

Poskytuje informácie o chode spoločnosti

Modul prináša súhrnné pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrácie, napríklad podľa syntetických či analytických účtov, zákaziek, stredísk alebo obchodných partnerov. Nástroj Vnútropodnikové účtovníctvo poskytuje presný prehľad o situácii vo firme – využijete ho na zúčtovanie a rozdelenie výnosov aj nákladov medzi hospodárske strediská organizácie. Všetky novely zákona sa reflektujú priamo v systémových procesoch: vďaka tomu sa ľahšie zorientujete v dátach, ktoré budú vždy v súlade s platnou legislatívou.

Dbá na bezpečnosť dát

Architektúra systému zabezpečuje vďaka transakčnému spracovaniu dát vysokú bezpečnosť uložených informácií. Pre jednotlivé užívateľské účty je možné definovať rôzne stupne ochrany pred neoprávnenými zmenami.

Zabezpečuje dva typy uzávierok

Dôležitým zdrojom informácií pre manažment firmy a podkladom pre audit je účtovná uzávierka. QI rozoznáva a umožňuje vytvárať dva typy – riadnu (za celé obdobie) a priebežnú internú (používanú ako kontrola pre ľubovoľný úsek). Zabezpečuje tak nemennosť a bezpečnosť už uzatvorených a skontrolovaných účtovných záznamov.

Povedie evidenciu majetku

Prepojenie Účtovníctva s modulom Majetok pomáha držať prehľad o aktuálnom aj budúcom stave firemného vybavenia. Oceníte definovateľné predkontácie, ktoré umožňujú zaúčtovanie zmien na kartách majetku, zároveň je možné tieto procesy automatizovať.


Náhľady modulu

Účtovný denník
Finančné záväzky
Účtovný rozvrh
Žiadosti o zaúčtovanie


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás