Modul

Účtovníctvo

Je pre Vás dôležitý aktuálny prehľad o hospodárskych výsledkoch spoločnosti?

Skutočne je Vaše účtovníctvo vedené v súlade s platnými právnymi predpismi?

Mávate obavy z daňových kontrol?

Bezchybne, dôkazne a zrozumiteľne spracované účtovníctvo spoločnostiam poskytuje nadhľad, ktorý je pre ich efektívne fungovanie nenahraditeľný. Modul Účtovníctvo informačného systému QI ponúka komplexné spracovanie všetkých súvisiacich procesov a postupov. Vďaka napojeniu na systém je účtovníctvo naviazané na celú firmu – všetky účtovné doklady, ktoré spoločnosť prijme alebo vystaví, sa zbiehajú práve v učtárni.

V QI účtujem už od jeho zavedenia vo firme. Nič by som na ňom nemenila.

Věra Vyroubalová

vedúca učtárne spoločnosti A. W.


Prečo si modul zakúpiť

  • Zabezpečí poriadok v dokladoch a pomôže s ich tvorbou.
  • Šetrí čas a firemné náklady.
  • Zaručí ľahkú orientáciu v dátach a všetko postráži z hľadiska legislatívy.
  • Chráni uložené informácie.
  • Pomôže s účtovnou uzávierkou, zároveň umožňuje priebežnú kontrolu nad finančnými tokmi.
  • Rovnako ako celé QI má aj modul Účtovníctvo jednoduché ovládanie. Účinné je jeho prepojenie s ostatnými modulmi zo sekcie Ekonomika.

Pre koho je Účtovníctvo vhodné?

Modul je určený pre malé aj veľké firmy. Štandardné funkcie využije väčšina organizácií, rozšírenú verziu privítajú spoločnosti, ktoré spracovávajú veľké množstvo dokladov. Zároveň podporuje príspevkové a neziskové organizácie preddefinovanými účtovnými zostavami a výkazmi, napríklad ide o uzávierkové výkazy Úč ROPO, Úč NUJ (Súvaha, výsledovka). QI tiež umožňuje vedenie účtovnej agendy prostredníctvom vzdialeného prístupu, čo je vhodné predovšetkým pre účtovné firmy.

Manažéri a vedúci pracovníci ocenia účtovné dáta spracované do prehľadných zostáv, ktoré sú vhodné pre získanie najrôznejších prehľadov či špeciálnych ukazovateľov. Účtovníkom poskytne podporu pri každodennej praxi a poteší ich intuitívnym ovládaním.


Ako Účtovníctvo pomáha?

Podporí ekonomické oddelenie

Už nebudete nervózny z daňových kontrol. Pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom, ktorý QI vytvára, zabezpečuje stopercentný poriadok vo všetkých dokumentoch. Systém pomáha s vedením účtovných denníkov – je možné nastaviť na ne prístupové práva. Pokiaľ teda zamestnávate viacej účtovníkov, každý uvidí iba to, čo je nevyhnutné pre jeho prácu, pričom vedúci má zabezpečený náhľad do všetkých denníkov. QI Vás podporí aj pri tvorbe jednotlivých alebo hromadných účtovných položiek aj ich sumarizovaní, rozúčtovaní nákladov a tvorbe preddefinovaných zostáv pre vyčíslenie peňažných tokov za určité obdobie. Účtovné záznamy môžete zaúčtovať buď hromadne, alebo jednotlivo. QI zariadi aj všetky potrebné tlačové výstupy prostredníctvom širokej palety štandardných aj analytických zostáv a výkazov. Zároveň pomáha znížiť chybovosť v dokladoch – pre nových užívateľov je pripravený pomocník: pri práci ich sprevádza výrobcom pripravená metodika.

Definuje predkontácie pre rôzne typy dokladov

Pomocou nástroja pre predkontovanie možno ľahko definovať predpokladané účtovné vzťahy pre jednotlivé druhy tovaru, skladov, pokladní a podobne. Pretože táto funkcia zjednodušuje účtovanie štandardných dokladov, prispieva k významnej úspore nákladov a času pri tvorbe jednotlivých účtovných zápisov.

Poskytuje informácie o chode spoločnosti

Modul prináša súhrnné pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrácie, napríklad podľa syntetických či analytických účtov, zákaziek, stredísk alebo obchodných partnerov. Nástroj Vnútropodnikové účtovníctvo upresňuje prehľad o situácii vo firme – využijete ho na zúčtovanie a rozdelenie výnosov aj nákladov medzi hospodárske strediská organizácie. Všetky novely zákona sa odzrkadľujú priamo v systémových procesoch: vďaka tomu sa ľahšie zorientujete v dátach, ktoré budú v súlade s platnou legislatívou.

Dbá na bezpečnosť dát

Architektúra systému zabezpečuje vďaka transakčnému spracovaniu dát vysokú bezpečnosť uložených informácií. Pre jednotlivé užívateľské účty je možné definovať rôzne stupne ochrany pred neoprávnenými zmenami.

Zabezpečuje dva typy uzávierok

Dôležitým zdrojom informácií pre manažment firmy a podkladom pre audit je účtovná uzávierka. QI rozoznáva a umožňuje vytvárať dva typy – riadnu (za celé obdobie) a priebežnú internú (používanú ako kontrola pre ľubovoľné obdobie). Tým zabezpečuje nemennosť a bezpečnosť už uzatvorených a skontrolovaných účtovných záznamov.

Pomáha s evidenciou majetku

Prepojenie Účtovníctva s modulom Majetok pomáha udržiavať prehľad o aktuálnom aj budúcom stave firemného vybavenia. Oceníte definovateľné predkontácie, ktoré umožňujú zaúčtovanie zmien v kartách majetku, zároveň možno tieto procesy zautomatizovať.


Náhľady modulu

Účtovný denník
Finančné záväzky
Účtovný rozvrh
Žiadosti o zaúčtovanie


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás