Modul

Financie

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť riadenie a optimalizáciu peňažných tokov vo Vašej firme?

Sledujete platobnú morálku svojich partnerov?

Máte k dispozícii kvalitné prehľady o hospodárení spoločnosti?

Aby firma úspešne plnila vytýčené ciele, je nutné mať k dispozícii aktuálne a kompletné ekonomické prehľady. S informačným systémom QI a jeho modulom Financie získate všetky nástroje, s ktorými ľahko uriadite peňažné toky. Kvalitné prehľady o financovaní podniku, firemných nákladoch a výnosoch vrátane ich využitia Vám umožnia kontinuálny rast a prosperitu. Všetky informácie sú v reálnom čase, preto presne zistíte, v akom stave je rozpočet aj v priebehu zákazky.

Ak môžem hovoriť iba za ekonomické oddelenie, tak informačný systém QI prináša predovšetkým automatické kontroly dát a spätnú väzbu vo forme tlačových výstupov nielen pre mňa ako ekonóma, ale aj pre manažment. Systém významne podporuje dynamický rozvoj našej spoločnosti.

Lubomír Kalina

konateľ a finančný riaditeľ spoločnosti MODUS


Prečo si modul zakúpiť

  • Uľahčuje tvorbu všetkých finančných dokladov a umožňuje priamu komunikáciu pomocou dátovej schránky.
  • Zabezpečuje controlling a výkazy o cash flow.
  • Podáva obraz o finančnej kondícii podniku – preto uľahčuje tvorbu stratégie.
  • Upozorní na insolvenciu obchodných partnerov aj zákazníkov.
  • Pravidelne zachycuje a reflektuje na všetky súvisiace legislatívne zmeny.
  • Má jednoduché ovládanie. Výhodné je jeho prepojenie s modulmi Účtovníctvo a Majetok.

Pre koho sú Financie vhodné?

Modul uľahčí riadenie spoločnosti nielen ekonómom, ale aj finančným riaditeľom. Poskytne súhrnný prehľad nad cash flow, zároveň podporí všetky zásadné procesy spadajúce pod ekonomické oddelenie, napríklad pomôže s účtovnými dokladmi a zabezpečí elektronickú komunikáciu s bankami – tým šetrí čas aj účtovníkom.


Ako Financie pomáhajú?

Spravujú účty v ľubovoľných menách

QI plní úlohu spoľahlivého pomocníka – prispeje k jednoduchšiemu vytvoreniu a spracovaniu pohľadávok, záväzkov, zápočtov, bankových aj pokladničných platieb, vydaných a prijatých faktúr, výpisov pre banky, dobropisov aj ďalších dokladov. Tiež pomôže s knihou bankových účtov a pokladničnou knihou. Čas ušetrí funkcia hromadná tvorba faktúr. Jednoducho vyberiete obdobie, za ktoré chcete fakturovať: z dodacích listov spadajúcich do tejto lehoty sa automaticky vytvoria faktúry. Spojenie s bankami je zabezpečené pomocou bankových exportov a importov.

Pomáhajú s kontrolou rozpočtu

Modul využijete na dohľad nad obehom financií vo firme. QI v rámci controllingových nástrojov využíva funkcie rozpočty, plánovacie doklady a cash flow. Všetky prechádza naprieč systémom, preto získate prehľady za všetky oddelenia – napríklad v manažérskom dashboarde, ktorý porovnáva náklady a výnosy so skutočnosťou, zobrazíte reporty o predaji alebo podrobný prehľad kalkulácie výrobkov a výkazy ziskov a strát. Vďaka tomu vysledujete aktuálne stavy nielen režijných nákladov, ale tiež výrobných odchýlok. Zároveň budete pripravení na všetko, pretože QI zhodnocuje vývoj firmy na základe rôznych variant rozpočtov.

Podporia Vás pri určovaní stratégie

QI poskytuje nástroj Ukazovatele finančnej analýzy, ktorý posilní operatívne a strategické riadenie firmy. Funkcia podá užívateľom obraz o situácii spoločnosti a umožňuje prácu s finančnými ukazovateľmi vrátane zrovnania s doporučenými hodnotami. S QI tiež jednoducho pripravíte rozpočet (položky možno vytvárať odvodením z predchádzajúceho rozpočtu).

Zefektívnia preverovanie firiem

Modul je napojený na databázu FinStat aj ďalšie zdroje, ktoré Vám ukážu, ako sú na tom s platobnou schopnosťou všetky subjekty v rámci Slovenskej a Českej republiky. Denne získate priamo v QI prístup k aktualizovaným údajom napríklad z evidencie úpadkov, registra platiteľov DPH a obchodného aj živnostenského registra. Ušetríte veľa času, pretože dáta nemusíte vyhľadávať prostredníctvom mnohých rôznych zdrojov – súhrnný prehľad získate z jediného formulára. Partnerov, ktorí Vám nezaplatia, môžete vystavovať upomienky priamo z QI: sami si určíte, ktorý deň po splatnosti im chcete výzvu zaslať – na to si môžete vytvoriť upozornenie. Nepreplatené faktúry od jedného subjektu sa automaticky nahrajú do jedinej upomienky.

Novely zákonov ustriehnu za Vás

Nemusíte sledovať legislatívne zmeny, pretože sa do systému premietajú automaticky. QI reflektuje napríklad na novely v zákonoch o dani z pridanej hodnoty, účtovníctva, dani z príjmov a kompletný obchodný zákonník. Samozrejmosťou je zabezpečenie všetkých súvisiacich procesov. Taktiež s ním nie je náročné podávať kontrolný výkaz DPH: na jedno kliknutie doplní položky do príslušného formulára, ktorý následne uzavriete a odošlete v XML formáte finančnej správe.

Sprehľadnia účtovníctvo

Pokiaľ sú Financie prepojené s modulmi Účtovníctvo a Majetok, tvoria spolu účinný nástroj, ktorý komplexne zabezpečuje evidenciu dlhodobého aj krátkodobého majetku, ponúka pohodlné spracovanie všetkých účtovných dokladov aj tvorbu definovateľných účtovných zostáv.


Náhľady modulu

Manažérsky dashboard – prehľad o financiách
Manažérsky dashboard – prehľad tržieb
Manažérsky dashboard – cash flow
Podklady pre DPH a kontrolné hlásenie
Faktúra vydaná


Špecializované funkcie

Daň z motorových vozidiel (SK)

Používanie motorových vozidiel sa stalo nevyhnutnou súčasťou každodennej podnikateľskej praxe. Aby bola administratíva tejto oblasti čo najúspornejšia, doplnili sme informačný systém QI obchodnou jednotkou Daň z motorových vozidiel (SK). Tá výrazne uľahčuje evidenciu aj tvorbu a odovzdanie daňového priznania k súvisiacej agende. Získate tak kontrolu nad všetkými výstupmi spätými s daňou z motorových vozidiel.


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás