Modul

Financie

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť riadenie a optimalizáciu peňažných tokov vo vašej firme?

Sledujete platobnú morálku svojich partnerov?

Máte k dispozícii kvalitné prehľady o hospodárení spoločnosti?

Aby firma úspešne plnila vytýčené ciele, je nutné mať k dispozícii aktuálne a kompletné ekonomické prehľady. S informačným systémom QI a jeho modulom Financie získate všetky nástroje, s ktorými ľahko uriadite peňažné toky. Kvalitné prehľady o financovaní podniku, firemných nákladoch a výnosoch vrátane ich využitia vám umožnia kontinuálny rast a prosperitu. Všetky informácie sú v reálnom čase, preto presne zistíte, v akom stave je rozpočet aj v priebehu zákazky.

Ak môžem hovoriť iba za ekonomické oddelenie, tak informačný systém QI prináša predovšetkým automatické kontroly dát a spätnú väzbu vo forme tlačových výstupov nielen pre mňa ako ekonóma, ale aj pre manažment. Systém významne podporuje dynamický rozvoj našej spoločnosti.

Lubomír Kalina

konateľ a finančný riaditeľ spoločnosti MODUS


Čo modul dokáže:

  • uľahčiť tvorbu všetkých finančných dokladov (aj vďaka možnosti ich odvodzovania),
  • jednoducho spracovať priznania a kontrolný výkaz DPH,
  • prostredníctvom DMS urýchliť účtovné procesy a usporiť náklady,
  • elektronicky spracovávať príkazy na úhradu, bankové výpisy a rozpisy platobných kariet,
  • evidovať pozastávky cez splátkové kalendáre,
  • zostavovať rôzne varianty finančných plánov a porovnávať ich so skutočnosťou,
  • zabezpečiť controlling a výkazy o cash flow,
  • informovať o legislatívnych zmenách,
  • podať obraz o finančnej kondícii podniku a uľahčiť tým tvorbu stratégie,
  • pri prepojení s modulom Doprava jednoducho viesť evidenciu cestnej dane.

Pre koho sú Financie vhodné?

Modul uľahčí riadenie spoločnosti nielen ekonómom, ale aj finančným riaditeľom. Poskytne súhrnný prehľad nad cash flow, zároveň podporí všetky zásadné procesy spadajúce pod ekonomické oddelenie, napríklad pomôže s účtovnými dokladmi a zabezpečí elektronickú komunikáciu s bankami – tým šetrí čas aj účtovníkom.


V čom vám modul najviac pomôže?

Spravuje účty v ľubovoľných menách

QI plní úlohu spoľahlivého pomocníka – prispeje k jednoduchšiemu vytvoreniu a spracovaniu pohľadávok, záväzkov, zápočtov, bankových aj pokladničných platieb, vydaných a prijatých faktúr, výpisov pre banky, dobropisov aj ďalších dokladov. Tiež pomôže s vedením bankových účtov a pokladničnou knihou. Čas ušetrí funkcia hromadná tvorba faktúr. Jednoducho vyberiete obdobie, za ktoré chcete fakturovať: z dodacích listov spadajúcich do tejto lehoty sa automaticky vytvoria faktúry. Spojenie s bankami je zabezpečené pomocou bankových exportov a importov.

Uľahčí kontrolu rozpočtu

Modul využijete na dohľad nad obehom financií vo firme. QI v rámci controllingových nástrojov využíva funkcie rozpočty, plánovacie doklady a cash flow. Všetky prechádza naprieč systémom, preto získate prehľady za všetky oddelenia – napríklad v manažérskom dashboarde, ktorý porovnáva náklady a výnosy so skutočnosťou, zobrazíte reporty o predaji alebo podrobný prehľad kalkulácie výrobkov a výkazy ziskov a strát. Vďaka tomu vysledujete aktuálne stavy nielen režijných nákladov, ale tiež výrobných odchýlok. Zároveň budete pripravení na všetko, pretože QI zhodnocuje vývoj firmy na základe rôznych variant rozpočtov.

Podporí vás pri určovaní stratégie

QI poskytuje nástroj Ukazovatele finančnej analýzy, ktorý posilní operatívne a strategické riadenie firmy. Funkcia podá užívateľom obraz o situácii spoločnosti a umožňuje prácu s finančnými ukazovateľmi vrátane zrovnania s doporučenými hodnotami. S QI tiež jednoducho pripravíte rozpočet (položky možno vytvárať odvodením z predchádzajúceho rozpočtu).

Zefektívni preverovanie firiem

Modul je napojený na databázu FinStat aj ďalšie zdroje, ktoré vám ukážu, ako sú na tom s platobnou schopnosťou všetky subjekty v rámci Slovenskej a Českej republiky. Denne získate priamo v QI prístup k aktualizovaným údajom napríklad z registra platiteľov DPH a obchodného aj živnostenského registra. Ušetríte veľa času, pretože dáta nemusíte vyhľadávať prostredníctvom mnohých rôznych zdrojov – súhrnný prehľad získate z jediného formulára. Partnerov, ktorí vám nezaplatia, môžete vystavovať upomienky priamo z QI: sami si určíte, ktorý deň po splatnosti im chcete výzvu zaslať – na to si môžete vytvoriť upozornenie. Nepreplatené faktúry od jedného subjektu sa automaticky nahrajú do jedinej upomienky.

Novely zákonov ustriehne za vás

Nemusíte sledovať legislatívne zmeny, pretože sa do systému premietajú automaticky. QI reflektuje napríklad na novely v zákonoch o dani z pridanej hodnoty, účtovníctva, dani z príjmov a kompletný obchodný zákonník. Samozrejmosťou je zabezpečenie všetkých súvisiacich procesov. Taktiež s ním nie je náročné podávať kontrolný výkaz DPH: na jedno kliknutie doplní položky do príslušného formulára, ktorý následne uzavriete a odošlete v XML formáte finančnej správe.

Sprehľadní účtovníctvo

Pokiaľ sú Financie prepojené s modulmi Účtovníctvo a Majetok, tvoria spolu účinný nástroj, ktorý komplexne zabezpečuje evidenciu dlhodobého aj krátkodobého majetku, ponúka pohodlné spracovanie všetkých účtovných dokladov aj tvorbu definovateľných účtovných zostáv. Pri používaní modulu Doprava sa tiež podporí agenda okolo cestnej dane (jej výpočet aj následné priznanie).


Náhľady modulu

Manažérsky dashboard – prehľad o financiách
Manažérsky dashboard – prehľad tržieb
Manažérsky dashboard – cash flow
Podklady pre DPH a kontrolné hlásenie
Faktúra vydaná


Špecializované funkcie

Daň z motorových vozidiel (SK)

Používanie motorových vozidiel sa stalo nevyhnutnou súčasťou každodennej podnikateľskej praxe. Aby bola administratíva tejto oblasti čo najúspornejšia, doplnili sme informačný systém QI obchodnou jednotkou Daň z motorových vozidiel (SK). Tá výrazne uľahčuje evidenciu aj tvorbu a odovzdanie daňového priznania k súvisiacej agende. Získate tak kontrolu nad všetkými výstupmi spätými s daňou z motorových vozidiel.


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás