Modul

Kvalita

Sú vaše náklady na obstaranie a údržbu firemného vybavenia adekvátne?

Máte prehľad o odchýlkach vo výrobe?

Viete, prečo k nim došlo?

K minimalizácii nákladov prispeje modul Kvalita, ktorý prenesie kontrolu akosti priamo do výrobných procesov. Vďaka ich optimálnemu nastaveniu potom jednoducho splníte akostné certifikácie a udržíte vysokú kvalitu produktov.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spoľahlivosti jednotlivých nástrojov (foriem a lisovadiel), priemernú dĺžku opráv nástrojov a náklady každej opravy alebo bežnej údržby. Dostupnosť nástrojov je priamo prepojená do plánovania hlavnej výroby a opravy nástrojov sa vykonávajú v poradí priorít dodávok z hlavnej výroby.

Ing. Miloš Mrva

finančný riaditeľ a vedúci nástrojárne spoločnosti TOKOZ


Čo modul dokáže:

  • zachycovať nezhody kdekoľvek v obchodno-výrobnom procese (pri nakupovanom tovare, materiáloch alebo vyrábaných produktoch),
  • zaznamenávať kvalitatívne parametre vyrábaných produktov formou meracích protokolov,
  • riadiť nezhody vrátane zostavenia procesu nápravného opatrenia v prípade opakovania,
  • pre zabezpečenie požadovanej kvality definovať predpísané kontroly nakupovaného tovaru, materiálov aj vyrábaných produktov.

Pre koho je Kvalita vhodná?

Kontrolórov kvality podporí vo všetkých činnostiach súvisiacich s ich agendou. Skladníci s ňou lepšie vyhodnotia akosť vstupného materiálu pri príjme, vďaka informáciám z výroby ľahšie skontrolujú hotové produkty pri naskladňovaní. Manažment spoločnosti získa prehľad o chybovitosti a nákupcovia podklady pre hodnotenie dodávateľov.


V čom vám modul najviac pomôže?

Ustráži vysokú úroveň výrobkov

Modul zabezpečuje kontrolu akosti prostredníctvom meracích protokolov. V týchto formulároch zaznamenáte kvalitu nakupovaného tovaru, materiálov, vyrábaných celých produktov či ich častí. Kontrola môže prebiehať v určenom časovom (napríklad raz za mesiac) alebo množstevnom (preverenie každého desiateho kusu) intervale. QI samé pripomenie, kedy je kontrola potrebná.

Zároveň je možné sledovať a evidovať nezhody vo výrobe. Systém okamžite vystavuje výkazy zavinenia, na ich základe je potom jednoduché založiť nápravné opatrenia. Tie umožňujú nadefinovať a optimalizovať celý proces a napomáhajú zníženiu chybovosti a následnému zvýšeniu kvality produkcie. Naopak overené výrobné postupy možno prenášať do ďalších procesov v rámci celej výroby.

Prispeje k dosiahnutiu akostnej certifikácie

QI obsahuje sadu prehľadových formulárov a tlačových výstupov, ktoré zjednodušujú dokumentačné a kontrolné činnosti v rámci implementácie akostných noriem. Umožňuje tiež vyhodnocovať dodávateľov pomocou bodovej škály pre vami zvolené charakteristiky, ako napríklad bonita, včasnosť, kvalita či solventnosť.


Náhľad modulu

Riešenie nezhôd


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás