Modul

Kvalita

Sú Vaše náklady na nákup a údržbu firemného vybavenia adekvátne?

Máte prehľad o odchýlkach vo výrobe?

Viete, prečo k nim došlo?

K minimalizácii nákladov prispeje modul Kvalita, ktorý prenesie kontrolu akosti priamo do výrobných procesov. Vďaka ich optimálnemu nastaveniu potom jednoducho splníte certifikáciu ISO a udržíte vysokú kvalitu produktov.

V QI sledujeme automaticky počítaný index spoľahlivosti jednotlivých nástrojov (foriem a lisovačov), priemernú dĺžku opráv nástrojov a náklady každej opravy alebo bežnej údržby. Dostupnosť nástrojov je priamo prepojená do plánovania hlavnej výroby a opravy nástrojov sa vykonávajú v poradí priorít dodávok z hlavnej výroby.

Ing. Miloš Mrva

finančný riaditeľ a vedúci nástrojárne spoločnosti TOKOZ


Prečo si modul kúpiť

  • Získate kompletnú podporu pri tvorbe meracích protokolov (atestov) k jednotlivým výrobkom alebo množinám výrobkov.
  • Eviduje nezhody aj osvedčené procesy vo výrobe.
  • Pomáha s výberom dodávateľov na základe predchádzajúcich skúseností.
  • Kvalitu je výhodné prepojiť s výrobnými modulmi, ale tiež so Servisom a údržbou.

Pre koho je Kvalita vhodná?

Kontrolórov kvality podporí vo všetkých činnostiach súvisiacich s ich agendou. Skladníci s ním lepšie vyhodnotia akosť vstupného materiálu pri príjme, vďaka informáciám z výroby ľahšie skontrolujú hotové produkty pri naskladňovaní. Management spoločnosti získa prehľad o zmätkovitosti a nákupcovia podklady pre hodnotenie dodávateľov.


Ako Kvalita pomáha?

Ustráži vysokú úroveň výrobkov

Modul zabezpečuje kontrolu kvality produktov prostredníctvom meracích protokolov. V týchto formulároch zaznamenáte kvalitu celého výrobku aj jeho jednotlivých častí. Zároveň je možné sledovať a evidovať nezhody vo výrobe. QI okamžite vystavuje výkazy zavinenia, na ich základe je potom jednoduché založiť nápravné opatrenia (napríklad servisný zásah, novú zákazku). Naopak overené výrobné postupy možno prenášať do ďalších procesov v rámci celej výroby.

Prispeje k dosiahnutiu certifikácie ISO

QI obsahuje sadu prehľadových formulárov a tlačových výstupov, ktoré uľahčujú dokumentačnú a kontrolnú činnosť v rámci implementácie normy ISO. Tiež umožňuje vyhodnocovať dodávateľov pomocou bodovej škály pri Vami zvolených charakteristikách, ako napríklad bonita, včasnosť, kvalita, solventnosť.


Náhľad modulu

Riešenie nezhôd


Zaujal vás
informačný systém QI?

Odošlite nám otázku alebo nezáväzný dopyt.

Kontaktujte nás