S QI zvládnete legislatívu ľavou zadnou

28.1.2015 · Aktuality

Aj v tomto roku sa môžete na QI spoľahnúť. Zachytili sme dôležité legislatívne zmeny, ktoré schválila vláda k 1. 1. 2015, a v súlade s nimi sme pripravili QI na tento rok – podá Vám pomocnú ruku nielen pri zvládaní zmien v zákone. V čom Vás podporíme konkrétne?

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane. Na tovary uvedené v prílohe č. 7 Zákona o dani z pridanej hodnoty sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.

V súlade s novelou zákona o dani z príjmov Slovenskej republiky sa v číselníkoch majetku mení zatriedenie. Zároveň sa do číselníkov doplnila nová odpisová skupina – doterajšia  tretia odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov sa od roku 2015 delí na dve skupiny – na tretiu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 8 rokov a na štvrtú odpisovú skupinu s dobou odpisovania 12 rokov. Doterajšia štvrtá odpisová skupina s dobou odpisovania 20 rokov sa od roku 2015 delí na dve skupiny – na piatu odpisovú skupinu dobou odpisovania 20 rokov a na šiestu odpisovú skupinu s dobou odpisovania 40 rokov. Všetky zmeny sú v QI zaznamenané.

Mení sa spôsob určenia rozhodného obdobia pre výpočet dávky nemocenského poistenia: Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Odpočítateľná položka zdravotného poistenia s príjmom od 380 do 570 eur sa za každé 2 eurá príjmu zníži o 1 euro.

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Definujú sa veľkostné skupiny účtovných jednotiek: mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka.