Informácie o spracovaní osobných údajov pre implementačných partnerov

1.1 Spoločnosť QI GROUP SLOVAKIA s.r.o.., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 884 959, zapísaná vo verejnom registri vedenom Obchodným súdom v Bratislave, oddiel B, vložka 31630 (ďalej len „QI GROUP“) spracováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým, s účinnosťou odo dňa 25. mája 2018, s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“). Nižšie vám ako nášmu obchodnému partnerovi (ďalej len „Partner“) poskytujeme základné informácie o spracovaní osobných údajov.

1.2. V rámci obchodného vzťahu medzi QI GROUP a Partnerom spracováva QI GROUP nasledujúce osobné údaje Partnerov (príp. fyzických osôb zastupujúcich Partnera, ak je Partner právnickou osobou), a to hlavne:

  • meno a priezvisko
  • adresa
  • miesto podnikania
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • číslo bankového účtu
  • telefónne číslo
  • faxové číslo
  • e-mailová adresa
  • prípadne ďalšie údaje poskytnuté Partnerom v rámci vzájomnej obchodnej spolupráce

(ďalej len „Osobné údaje“)

1.3. Osobné údaje budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán, prípadne tiež pre marketingové účely na základe oprávneného záujmu QI GROUP.

1.4. Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom počas doby trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas doby 10 rokov od posledného plnenia zo zmluvy, ak iný právny predpis nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie počas dlhšej doby.

1.5. QI GROUP prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou verejnoprávnych orgánov, voči ktorým má QI GROUP zákonnú povinnosť oznamovať takéto osobné údaje, poštových doručovateľov pri komunikácii s Partnerom a subjektov partnerskej alebo obchodnej siete QI GROUP.

1.6. Za podmienok stanovených v GDPR má Partner predovšetkým právo požadovať od QI GROUP prístup k Osobným údajom, právo na ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

1.7. Partner má právo podať sťažnosť na dozorovanom úrade, pokiaľ sa domnieva, že spracovaním Osobných údajov bolo porušené GDPR. Týmto dozorovaným úradom je pre subjekty údajov s bydliskom v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov.