ERP pre výrobu – rovnako a zároveň tisíckrát inak

1.6.2016 · Inšpirácie

Pokrok sa zastaviť nedá, napriek tomu nie je možné dúfať, že stroje budú donekonečna rýchlejšie a výkonnejšie. Výrobné firmy teda musia voliť inú cestu – pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov na trhu by mali naplno využívať svoj potenciál. Tento zámer ideálne podporia stále častejšie využívané ERP systémy. Aké sú možnosti moderných IT technológií naprieč celým výrobným spektrom?

Vo všeobecnej rovine môžeme výrobu rozdeliť na diskrétnu (nespojitú) a procesnú (spojitú). Pri oboch nájdeme spoločné požiadavky na ERP systém, zároveň je ale potrebné sústrediť sa na odlišnosti. Podstatné rozdiely hľadajme v nadväzujúcich procesoch – jedni vážia, dávkujú, sledujú šarže, pre druhých je dôležité optimálne využitie skladových zásob. Pozrime sa teraz na konkrétne potreby jednotlivých odvetví zastúpených ako v diskrétnej, tak aj procesnej výrobe.

Diskrétnu výrobu možno definovať ako komplex niekoľkých fáz, medzi ktorými môže byť časové predĺženie. Jej využitie je časté napríklad v strojárenstve. V tejto oblasti je trendom nasadzovanie nástrojov pre pokročilé plánovanie výroby (APS), ktoré umožňujú urobiť z plánovania štandardný proces, ktorý nezávisí na heroických výkonoch niekoľkých málo talentovaných jedincov. Ako to celé funguje? APS na základe dát z kmeňového informačného systému priebežne vyhodnocuje aktuálny stav na skladoch a vo výrobe. Vďaka tejto znalosti získate odpovedi na otázky: Ktoré zákazky sú prioritné? V akom termíne je možné dodať ďalším zákazníkom? Aké dôsledky bude mať prípadný výpadok montážnej linky? Firma tak môže zoptimalizovať svoj chod a sľubovať reálne splniteľné termíny svojim klientom.

 

Qi_Magneton-6820

 

Podobné potreby ako v strojárenstve nachádzame aj v elektrotechnickom priemysle. Ten sa naviac vyznačuje širším spektrom výrobných procesov, špecifickosťou zákaziek a vysokým podielom technologických noviniek.

Pri procesnej výrobe, ktorú často využíva potravinársky, farmaceutický a chemický priemysel, naopak všetky kroky tesne nadväzujú. Rovnako ako pri strojárenskej výrobe platí aj v prípade potravinárskych spoločností požiadavka interpretovať firemné dáta v súvislostiach. Ideálna situácia nastáva vo chvíli, kedy je informačný systém prepojený s etiketovacími zariadeniami, podporuje EDI komunikáciu, prijíma objednávky, rieši cenové kalkulácie, plánovanie výroby a jej priebeh až po expedíciu, dodávky a fakturáciu. Samozrejmosťou je podpora práce s čiarovými kódmi, takže spolu s každým produktom putuje tiež informácia o jeho šarži, čo súvisí s imperatívom potravinárskeho odboru. Tým je neustála kontrola kvality a možnosť okamžitého stiahnutia výrobkov z regálov aj skladov konkrétnych predajní.

Do chodu potravinárskych firiem v dnešnej dobe stále viac zasahuje tendencia vyhovieť požiadavkám veľkých reťazcov. Každý z nich má pritom iný systém značenia a odlišnú predstavu o podobe tovaru (napríklad po koľkých kusoch má byť balený alebo design jeho etikety). Informačný systém pre potravinárov musí byť teda aj pružný a svojim užívateľom poskytovať možnosť tvorby vlastných formulárov pre individuálne zákazky.

Dôležité je myslieť aj na to, že nielen každý odbor, ale tiež jednotlivé firmy fungujú na základe odlišných procesov. Podnik, ktorý spracováva mäso, rieši svoju výrobu inak ako napríklad pekárne. Prvý avizovaný je špecifický v tom, že sa vstupná surovina rozpadá do ďalších výrobkov, v druhom prípade je do výroby zapojená celá rada surovín a na výstupe je jeden alebo len niekoľko výrobkov.

 

L__001473

 

Podobné špecifiká ako potravinárstvo vykazuje aj farmaceutický priemysel. Tu sa však kladie ešte väčší dôraz na legislatívne aj kvalitatívne záležitosti. Preto je nutné priebežne upravovať procesy a zároveň zabezpečiť trvalú dohľadateľnosť všetkých kľúčových informácií, ktoré či už priamo, alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť produktov. ERP systém by mal okrem iného zabezpečiť tiež výstupy pre spracovanie auditov a certifikácií.

Podporu pre všetky uvedené odbory poskytuje informačný systém QI, prečítajte si referencie našich zákazníkov naprieč jednotlivými odvetviami.