Podporili sme rekonštrukciu hospicu

2.11.2020 · Aktuality

V týchto neľahkých dobách vnímame pomoc vo sfére spoločenskej zodpovednosti ako kľúčovú. Radi sme preto naviazali na spoluprácu s Hospicom sv. Alžběty, o. p. s., a prispeli na rekonštrukciu aj dostavbu objektu, v ktorom zariadenie sídli.

Financovanie predmetnej investičnej akcie (cca 100 mil. Kč) je viaczdrojové vrátane významného zapojenia finančných prostriedkov európskych fondov, napriek tomu hospicu ešte chýba cca 1/5 na krytie nákladov celého projektu.

Cieľom je vybudovať zázemie pre pobytovú odľahčovaciu službu umožňujúcu na prechodnú dobu prevziať chorého z režimu domácej starostlivosti a poskytnúť rodinným príslušníkom čas na nevyhnutný odpočinok a vybavenie osobných záležitostí. Tento druh pomoci je v Brne a jeho okolí pokrytý nedostatočne.

Do komplexného zoznamu služieb uvedeného zariadenia patrí prevádzkovanie „kamenného“ hospicu aj mobilnej starostlivosti, paliatívna ambulancia, požičovňa pomôcok, terénna odľahčovacia služba a odborné sociálne poradenstvo. Vítané sú aj Vaše dary, informácie nájdete tu: http://www.hospicbrno.cz/dary/.